SUPROL – Zachowanie nawozu w glebie
Gleba mineralna – pozbawiona próchnicy, zawiera niewielkie ilości mikroflory. W jej powstawaniu i życiu wiodącą rolę odgrywają mikroorganizmy. Odpowiednia zawartość próchnicy (min. 3%) i bogate życie biologiczne z dominacją pożytecznej mikroflory oznacza obecność na 1 m? w warstwie ornej od ok. 1, 5 do 2, 0 kg mikroorganizmów. Ta potężna „naturalna fabryka biologiczna” zabezpiecza rośliny w składniki odżywcze, a przy dominacji pożytecznej mikroflory chroni przed dostępem mikroorganizmów chorobotwórczych najczęściej o dominacji szkodliwej wobec roślin, nawet bardzo zasobna w azotany, fosforany, związki potasu, magnezu, wapnia i inne, często o odpowiednim pH, jest coraz trudniejsza do uprawy i nie tworzy właściwych warunków do życia roślin. Zastosowanie nawozu SUPROL zdecydowanie poprawia się jej strukturę, a przez to regulują się stosunki powietrzno wodne. Dzięki odbudowującej się strukturze gruzełkowatej gleby, roślina ma szansę na silniejszą rozbudowę swojego systemu korzeniowego. Po zastosowaniu nawozu SUPROL w wyniku poprawy warunków powietrznych roślina wytwarza znacznie większą ilość włośników i może intensywniej pobierać substancje odżywcze. Uaktywnione poprzez dostęp powietrza drobnoustroje będące w glebie, przekształcają niedostępne formy składników pokarmowych w formy łatwo przyswajalne. W pierwszym roku stosowania, nie wszystkie zmiany będą natychmiast zauważalne, ponieważ gleba regeneruje się dosyć wolno. Jednakże osoby obeznane ze swoim polem, ogródkiem, czy też działką i mające „wprawne oko” szybko zauważą, gdzie został zastosowany nawóz SUPROL. Wraz z rozwojem postępu zmianom ulegają systemy ,technologie i metody uprawy gleby oraz wytwarzania żywności. Zmiany te, oparte na przemysłowym eksploatacyjnym traktowaniu środowiska pomimo wielu zalet niosą ze sobą ogromne zagrożenia do degradacji gruntów włącznie. Stosowanie nawozu SUPROL daje szansę nie tylko na ocalenie otaczającej nas bioróżnorodności, ale również na odbudowę tego, co, w znacznym stopniu już zniszczyliśmy.
Próchnica gleby podstawą właściwości gleby

Rzeczywisty wpływ na wzrost roślin mają drobnoustroje zdolne do zasiedlania systemu korzeniowego, ale tylko w określonych warunkach glebowo – klimatycznych, bowiem to korzenie są jamą ustną roślin, a nie liście. Im większy i silniejszy jest system korzeniowy, tym więcej roślina czerpie z gleby. Roślina pobiera niezbędne składniki do życia z ryzosfery (przestrzeni w najbliższym otoczeniu korzeni).

Rozwój intensywnego rolnictwa (opartego na nawozach mineralnych chemicznych środkach ochrony roślin), nieuwzględniający bioróżnorodności i zasad Dobrej Praktyki Rolniczej powoduje, że gleba ma, co raz mniej łatwo dostępnego dla roślin makro i mikroelementów oraz wody.
suprol, nawóz organiczny, nawóz do trawników, nawóz do iglaków, nawóz do roślin ozdobnych, nawóz do warzyw i krzewów ozdobnych, maschiopol

Próchnica decyduje o całokształcie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby.Poziom jej zawartości w glebie decyduje o: zdolności gromadzenia składników odżywczych łatwo dostępnych dla roślin, pojemności powietrzno-wodnej, podatności gleby na erozję i aktywności biologicznej a finalnie o zdrowotności upraw. Natomiast nawozy mineralne utleniają atomy węgla, tworząc jego gazową postać, CO2. Niestety, w wyniku działalności człowieka, jego aktywności na polu uprawnym, zawartość materii organicznej stale się zmniejsza, gleba traci właściwą strukturę i przez to atomy węgla, które tworzyły tę masę organiczną przenoszą się do atmosfery. Rolnictwo oparte na naturalnych technologiach może być podstawowym pierwszym progiem zabezpieczającym przed skutkami suszy i nadmiaru wody opadowej. Dodatkowy 1% próchnicy na powierzchni 1 ha to magazyn nawet do ok. 150 ton wody! Próchnica poprawia również zdolności buforowo filtrujące i detoksykacyjne gleby. Odbudowę naturalnej żyzności gleby poprzez zwiększanie zawartości materii organicznej, a następnie i próchnicy umożliwia dominacja kultur probiotycznych mikroorganizmów, która zarazem przyspiesza ożywianie gleby zwiększając jej produktywność. Taka odbudowa jest możliwa do osiągnięcia nawet w ciągu kilku lat. Potwierdza to już praktyka wielu polskich rolników. Wszyscy podkreślają szczególnie dwa pozytywne efekty: poprawę wyników ekonomicznych i ograniczanie zanieczyszczania środowiska. Należy jednak pamiętać, że tworzenie próchnicy wymaga materii organicznej, którą można wprowadzić za pomocą nawozu organicznego SUPROL.

Wpływ nawozu SUPROL na stan natlenienia gleby i rozwoju mikroorganizmów

Życie drobnoustrojów w środowisku glebowym oraz użytkowanie gleb przez człowieka związane są z naprzemiennymi cyklami ich nawilżania i osuszania. Naturalne wahania uwilgotnienia gleb i ich re oksydacja stanowią ważną zmienną środowiskową, wpływającą bezpośrednio na metabolizm żywych mikroorganizmów, ściśle zależny od stanu fizycznego gleby. Mikroorganizmy reagują, bowiem w odmienny sposób na określony czynnik środowiskowy, którego działanie może być zabójcze dla jednych gatunków a korzystne dla wzrostu i rozwoju innych.

Wilgotność oraz natlenienie gleb stanowią ważne czynniki determinujące występowanie w danym środowisku określonej populacji drobnoustrojów. Wzrastająca w ostatnich czasach, także w Polsce częstotliwość powodzi, okresowych podtopień, czy też przeciągających się okresów suszy, wskazuje i uzasadnia podejmowanie działań mających na celu głębsze poznanie zjawisk zachodzących w tym czasie w środowisku glebowym. Obecność tlenu jest podstawowym czynnikiem decydującym o składzie oraz aktywności mikroflory glebowej. Dostępność tlenu wywiera olbrzymi wpływ na sytuację energetyczną mikroorganizmów, bytujących w danym ekosystemie glebowym.

Wrażliwość drobnoustrojów na obecność tlenu związana jest z posiadaniem przez nie specyficznych białek, zlokalizowanych w cytoplazmie bądź mitochondriach, które odbierają i przekazują wysyłane im informacje na temat warunków tlenowych, panujących w środowisku. Jednakże przy pokryciu powierzchni gleby wodą, jak zdarza się często podczas bardzo obfitych opadów lub powodzi dyfuzja tlenu do gleby ulega niemalże całkowitemu zahamowaniu, konsekwencją tego jest spowolnienie aktywności mikrobiologicznej.

Stwierdzono, iż zmiana metabolizmu z tlenowego na beztlenowy zachodzi w środowisku glebowym wtedy, gdy stężenie tlenu spadnie poniżej 1 % i powoduje rozwój niekorzystnej mikroflory w strefie korzeniowej roślin.

Zastosowanie na terenach popowodziowych, okresowo zalanych, zbitych, charakteryzujących się tzw. zmęczeniem gleby, nawóz, SUPROL poprzez swoje cechy do poprawy stosunków powietrzno-wodnych i wnoszenie substancji organicznej radykalnie przyspieszy rekultywację warstwy ornej a w konsekwencji odnowi zdolności plonotwórcze gleby.

Skład chemiczny, fizyczny i fizykochemiczny nawozu Suprol:
 Azot całkowity (N) – 4.71 %
Fosfor (P) w przeliczeniu na P2O5 – 6.61 %
Potas (K) w przeliczeniu na K2O 0.3 %
Wapń (CaO) – 0.6 %
Magnez(MgO) – 0.7 %
Stosunek C/N ? 10
Zawartość suchej masy – 93.6 %
Zawartość substancji organicznej – 65.9 %
pH – 6.9
Nawóz niehigroskopijny w przechowywaniu
Całkowity rozkład granul wynosi 3 lata (stale napowietrzenie i gromadzenie wody)
Duża twardość nawozu umożliwia jego mechaniczne dozowanie.
ZAPAMIĘTAJ
Dodatkowy 1% próchnicy na powierzchni 1 ha to magazyn nawet do ok. 150 ton wody!
Na powierzchni 1 m? w warstwie ornej znajduje się od ok. 1, 5 do 2, 0 kg mikroorganizmów.
Dobre natlenienie wokół systemu korzeniowego powoduje, że korzenie są -jamą ustną roślin.
Im większy i silniejszy jest system korzeniowy, tym więcej roślina czerpie z gleby
SUPROL jest nie tylko nośnikiem pokarmu dla roślin ale również tworzy w glebie optymalne warunki do ich wykorzystania.
SUPROL obniża koszty nawożenia w stosunku do nawozów mineralnych o 50% ! i zmniejsza ilość zabiegów agrotechnicznych.
SUPROL jest rozwiązaniem na połączenie ekologii z mechanizacją rolniczą